ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 

  • 16Η παράδοση των ΕΑΑΜ στην ιδιόκτητη εγκατάσταση επεξεργασίας αποστείρωσης “ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος”, πραγματοποιείται από τα οχήματα μεταφοράς με άνεση και ασφάλεια στις δύο ράμπες εκφόρτωσης, εσωτερικά του κτιρίου, πλήρως προστατευόμενες από τις καιρικές συνθήκες.
  • Ο χώρος παράδοσης των αποβλήτων διαθέτει βιομηχανικό δάπεδο επικαλυμμένο με στρώμα ειδικής εποξικής ρητίνης, με ενσωματωμένες περιμετρικά υγειονομικές γωνίες, καθώς και ανοξείδωτα αποχετευτικά κανάλια και ανοξείδωτες σχάρες για την τήρηση άριστων υγειονομικών συνθηκών και την αποτελεσματική απολύμανσή τους.
  • Κατά την παράδοση των αποβλήτων πραγματοποιείται η συμπλήρωση των Συνοδευτικών Εντύπων Αναγνώρισης από τον υπεύθυνο της βάρδιας.
  • Ταυτόχρονα τα στοιχεία των αποβλήτων εισάγονται και στο ηλεκτρονικό αρχείο της εταιρείας για την τεκμηριωμένη κατά ISO 9001 και ISO 14001 ιχνηλασιμότητα, την εσωτερική παρακολούθηση σε παρτίδες και τη διαχείρισή τους σύμφωνα με την αρχή του FIFO (First In First Out).
  • Μετά από κάθε εκφόρτωση των οχημάτων, διενεργείται σχολαστική διαδικασία πλύσης και απολύμανσης του ψυκτικού θαλάμου του οχήματος μεταφοράς με εξειδικευμένα μέσα και πιστοποιημένα απολυμαντικά κατά EN 1275 και ΕΝ 1276, ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες από τον κατασκευαστή διαδικασίες. Επίσης, εκδίδεται από τον υπεύθυνο της βάρδιας  Βεβαίωση απολύμανσης η οποία διατηρείται στο όχημα.
  • Ταυτόχρονα πραγματοποιείται η ενδεδειγμένη διαδικασία πλύσης και απολύμανσης των δαπέδων του χώρου εκφόρτωσης, επίσης με πιστοποιημένα απολυμαντικά κατά EN 1275 και ΕΝ 1276.
  • Όλες οι διαδικασίες πλύσης και απολύμανσης των μέσων μεταφοράς και αποθήκευσης των ΕΑΥΜ που εκτελούνται από το προσωπικό της εταιρείας καταγράφονται μετά την ολοκλήρωση κάθε εργασίας και τηρούνται αρχεία για την τεκμηρίωση της υγιεινής και της διασφάλισης της Ποιότητας.

15