ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δυνατότητα Συλλογής-Μεταφοράς δίχως  Όρια ΕΑΥΜ [ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ]

 • Η εταιρεία SteriMed διαθέτει Πανελλήνια Άδεια Συλλογής – Μεταφοράς σε Διαπεριφερειακό επίπεδο για τη μεταφορά και των τριών κατηγοριών Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΑΜ προς αποστείρωση, ΜΕΑ και ΑΕΑ προς αποτέφρωση) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ 146163/2012.
 • Η εταιρεία SteriMed διαθέτει το μεγαλύτερο σε αριθμό και χωρητικότητα, ιδιόκτητο στόλο οχημάτων μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) στην Ελλάδα,
  ελεγμένων και πιστοποιημένων σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία.
 • Τα ειδικά αδειοδοτημένα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ της SteriMed διαθέτουν ψυκτικό θάλαμο (<8οC) κατάλληλων προδιαγραφών που πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας ΚΥΑ 146163/2012.
 • Ο στόλος των οχημάτων μεταφοράς ΕΑΥΜ της SteriMed αποτελείται από υπερσύγχρονα φορτηγά Mercedes Benz, τα οποία συντηρούνται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η τακτική προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού ψύξης πραγματοποιείται επίσης σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Carrier και της Thermo King.
 • Ο άρτιος εξοπλισμός και η τακτική προληπτική συντήρηση των οχημάτων μεταφοράς ΕΑΥΜ διασφαλίζει αποδεδειγμένα την αξιόπιστη, ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία του μεταφορικού έργου της εταιρείας.
 • Η εταιρεία SteriMed διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο οχημάτων μεταφοράς ΕΑΥΜ στην Ελλάδα! Κάθε όχημα μεταφοράς διαθέτει εξειδικευμένο οδηγό με άδεια ADR, καθώς και εκπαιδευμένο βοηθό, ώστε η εκτέλεση των εργασιών φόρτωσης και μεταφοράς των ΕΑΥΜ να γίνεται με απόλυτη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
 • Η συχνότητα παραλαβής των επικίνδυνων αποβλήτων από τις Υγειονομικές Μονάδες πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες της εκάστοτε Υγειονομικής Μονάδας
  και βάσει συγκεκριμένου συμφωνηθέντος προγράμματος αποκομιδής.
 • Η εταιρεία SteriMed τηρεί απαρέγκλητα την οριζόμενη από τη νομοθεσία ελάχιστη συχνότητα αποκομιδής κάθε 5 ημέρες για ποσότητες άνω των 500 λίτρων.
  Καταβάλλεται αμέριστη προσπάθεια δίχως περιορισμούς για την άριστη εξυπηρέτηση των συνεργαζόμενων Υγειονομικών Μονάδων με κάλυψη των ειδικών αναγκών τους. Ακόμη και η καθημερινή αποκομιδή των ΕΑΥΜ είναι εφικτή και πραγματοποιήσιμη!