ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 • 22Η μεταφορά των αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο στοProudlyMadeInGreece χώρο επεξεργασίας πραγματοποιείται με ανελκυστήρα που διαθέτει ανοξείδωτο θάλαμο.
 • Τα στοιχεία μετακίνησης των αποβλήτων εισάγονται στο ηλεκτρονικό αρχείο για την τεκμηρίωση της ιχνηλασιμότητας και εσωτερική παρακολούθησή τους σε παρτίδες.
 • Για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ με τη μέθοδο της υγρής αποστείρωσης χρησιμοποιείται το πιστοποιημένο σύστημα επεξεργασίας τεμαχισμού και αποστείρωσης ιατρικών αποβλήτων “SteriClave System” της εταιρείας SteriMed, που πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας KYA 146163/2012.
 • Η εκφόρτωση των ΕΑΑΜ από τα τροχήλατα μεταφοράς πραγματοποιείται ηλεκτρο-υδραυλικά εντός του κλιβάνου από τη θύρα φόρτωσης του συστήματος επεξεργασίας “SteriClave System”.
 • Στο χώρο φόρτωσης του κλιβάνου υπάρχει σύστημα μικροβιακής επεξεργασίας του αέρα μέσω πιστοποιημένου φίλτρου HEPA.
 • Ο κλίβανος διαθέτει Η/Υ και μικροϋπολογιστή PLC. Όλα τα μέρη μηχανικά, ηλεκτρικά και υδραυλικά, απεικονίζονται στην οθόνη του Η/Υ μέσω λογισμικού SCADA και υπάρχει στιγμιαίος, σε πραγματικό χρόνο, οπτικός, γραφικός και ψηφιακός έλεγχος όλων των συστημάτων και των παραμέτρων λειτουργίας του κλιβάνου από το χειριστή. Υπάρχει ψηφιακό καταγραφικό
  σύστημα με TFT γραφική απεικόνιση, καταγραφή, αποθήκευση και εκτύπωση των παραμέτρων αποστείρωσης σε κάθε κύκλο επεξεργασίας.
 • Επίσης, μέσω του λογισμικού SCADA του Η/Υ υπάρχει ολοκληρωμένο και λεπτομερές σύστημα συναγερμού, ώστε σε τυχόν δυσλειτουργίες να υπάρχει οπτικοακουστική προειδοποίηση και απεικόνιση του προβλήματος για τον άμεσο εντοπισμό και την επίλυσή του.
 • Στο αρχικό στάδιο της επεξεργασίας και πριν την αποστείρωση, πραγματοποιείται ο τεμαχισμός των αποβλήτων εντός του κλιβάνου, μέσω ειδικά σχεδιασμένου τεμαχιστή δύο αξόνων, οι οποίοι κινούνται με ισχυρούς υδραυλικούς κινητήρες εξασφαλίζοντας τον άνευ όρων αποτελεσματικό τεμαχισμό των ΕΑΑΜ εντός του κλιβάνου πριν την έναρξη της αποστείρωσης, ώστε αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012.
 • Τα τεμαχισμένα ΕΑΑΜ καταλήγουν στον κάτω θάλαμο του κλιβάνου και αναδεύονται συνεχώς με ανεξάρτητο κοχλία ανάδευσης, διασφαλίζοντας την ισότιμη έκθεση των παραμέτρων απο-
  στείρωσης (πίεση και θερμοκρασία) σε όλο το δυναμικά και συνεχώς κινούμενο κατατεμαχισμένο φορτίο.
 • Στο πρώτο βήμα του προγράμματος αποστείρωσης πραγματοποιείται η αφαίρεση του αέρα από το εσωτερικό του κλιβάνου με τη δημιουργία κενού (pre-vacuum), πριν την έναρξη της αποστείρωσης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ αρ. 12740/00. Το κενό δημιουργείται με τη χρήση ισχυρής αντλίας κενού 30ΚW πριν την έναρξη της αποστείρωσης. Ο αφαι-
  ρούμενος από το εσωτερικό του κλιβάνου αέρας επεξεργάζεται μέσω πιστοποιημένου μικροβιολογικού απόλυτου φίλτρου τύπου HEPA 0,2μ.
 • Η αποστείρωση πραγματοποιείται με την απευθείας εισαγωγή κεκορεσμένου ατμού εντός του κλιβάνου για την επίτευξη των συνθηκών υγρής αποστείρωσης σε θερμοκρασία >130οC και 2,2 Bar
  σχετική πίεση για 30 λεπτά. Ελάχιστο όριο ασφαλείας κατά την διάρκεια του χρόνου αποστείρωσης ορίζεται η θερμοκρασία 121οC και η σχετική πίεση 1,2 Bar.
 • Πραγματοποιείται βιολογικός και χημικός έλεγχος σε κάθε κύκλο επεξεργασίας ΕΑΑΜ με πιστοποιημένους δείκτες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 11138, ώστε να ελέγχεται και να διασφαλίζεται η αποτελεσματι-
  κότητα της επεξεργασίας αποστείρωσης.
 • Μετά την ολοκλήρωση της αποστείρωσης πραγματοποιείται η φάση ξήρανσης του αποστειρωμένου φορτίου με την αποσυμπίεση του κλιβάνου και τη χρήση της αντλίας κενού, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχεία και αποτελεσματική αφυδάτωση του φορτίου.
 • Οι αποστειρωμένοι υδρατμοί συμπυκνώνονται με ανοξείδωτους εναλλάκτες θερμότητας και διατίθενται με ασφάλεια στο ειδικό δίκτυο υγρών αποβλήτων των υδροβόρων μονάδων της ΒΙ.ΠΕ.Θ. προς τελική επεξεργασία και διάθεση.
 • Τα επεξεργασμένα ΕΑΑΜ εκφορτώνονται από τον κλίβανο και προωθούνται αυτομάτως με ταινίες μεταφοράς σε κλειστούς υποδοχείς για τη μεταφορά τους στον οικείο ΧΥΤΑ.
 • Τα συστήματα επεξεργασίας της εγκατάστασης “SteriClave System” υποστηρίζονται από ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα παραγωγής κεκορεσμένου ατμού με ατμογεννήτριες της κορυφαίας εταιρείας BABCOCK WANSON με 100% εφεδρεία διασφαλίζοντας άμεση παραγωγή ατμού στα 10Bar, συνεχή ρύθμιση του αέρα και του καυσίμου με inverters, χρησιμοποιώντας Ελβετικούς καυστήρες ELCO, συστήματα ανάκτησης και εξοικονόμησης ενέργειας από τα καυσαέρια, δοχείο ανάκτησης των επιστροφών με ενσωματωμένο απαερωτή (ανάκτηση και ανακύκλωση νερού), σύνδεση με το κεντρικό λογισμικό SCADA του Η/Υ.
 • Σε κάθε βάρδια πραγματοποιείται ηλεκτρονική μέτρηση των καυσαερίων με εκτύπωση των μετρήσεων και τήρηση ολοκληρωμένου αρχείου καταγραφής.
 • Ο χώρος επεξεργασίας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας του αέρα πολλαπλών σταδίων με αφύγρανση και απόσμηση με 350 κιλά ενεργό άνθρακα.
 • Ο χώρος επεξεργασίας διαθέτει βιομηχανικό δάπεδο επικαλυμμένο με στρώμα ειδικής εποξικής ρητίνης, με περιμετρικά ενσωματωμένες υγειονομικές γωνίες, με ανοξείδωτα αποχετευτικά κανάλια και ανοξείδωτες σχάρες για την τήρηση άριστων υγειονομικών συνθηκών και αποτελεσματικής απολύμανσής του.
 • Καθημερινά και σε κάθε βάρδια διενεργείται σχολαστική διαδικασία πλύσης και απολύμανσης του δαπέδου του χώρου. Χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα μέσα και πιστοποιημένα απολυμαντικά κατά EN 1275 και ΕΝ 1276, ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες από τον κατασκευαστή διαδικασίες.
 • Όλες οι διαδικασίες πλύσης και απολύμανσης καταγράφονται από το προσωπικό μετά την ολοκλήρωση κάθε εργασίας και τηρείται αρχείο για την την τεκμηρίωση της υγιεινής και της διασφάλισης της Ποιότητας.

21