ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Oι Έλεγχοι Αποτελεσματικότητας της Αποστείρωσης “SteriClave”

 • Σε κάθε π28ρόγραμμα αποστείρωσης ο κλίβανος “SteriClave System” ελέγχεται με πιστοποιημένους κατά το Πρότυπο EN ISO 11138:2006 (αντικαθιστά το Πρότυπο EN ISO 866) βιολογικούς δείκτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ΚΥΑ 146163/2012 και τις διαδικασίες του εφαρμοζόμενου από την εταιρεία SteriΜed Πιστοποιημένου Σύστηματος Διασφάλισης της Ποιότητας κατά EN ISO 2001 και του Πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρησης κατά EN ISO 14001.
 • Χρησιμοποιούνται χημικοί και βιολογικοί δείκτες της εταιρείας STERIS Corp. USA, με πληθυσμό 105 του μικροοργανισμού Geobaccillus stearothermophilus ATCC 7953. Οι βιολογικοί αυτοί δείκτες ενσωματώνουν και χημικό δείκτη αποστείρωσης σε μία ενιαία συσκευασία φιαλιδίου. Οι δείκτες τοποθετούνται σε θήκες αποστείρωσης μίας χρήσης και τοποθετούνται στον κάτω θάλαμο του κλιβάνου από τη θύρα εκφόρτωσης του κλιβάνου.
 • Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αποστείρωσης, αφαιρείται η θήκη από τον κλίβανο και μεταφέρεται στο Εργαστήριο της εγκατάστασης για τη διενέργεια του βιολογικού ελέγχου. Η διεξαγωγή ελέγχου των δεικτών εκτελείται από το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας και τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου της παραγωγής, χρησιμοποιώντας ειδικούς επωαστήρες ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε κάθε δείκτη αναγράφεται ο αριθμός του κύκλου και η ημερομηνία εκτέλεσης του προγράμματος αποστείρωσης.
 • Οι δείκτες μαζί με ένα μάρτυρα (control) επωάζονται καταλλήλως και ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις πιστοποιημένες διαδικασίες του κατασκευαστή. Όλα τα στοιχεία των δεικτών, των διενεργούμενων ελέγχων και του προσωπικού που εκτελεί τους ελέγχους καταγράφονται και διατηρείται πλήρες, τεκμηριωμένο αρχείο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Ο έλεγχος ακολουθεί διαδικασίες και αρχεία Πιστοποιημένα σύμφωνα με το Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας κατά EN ISO 9001 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001

 

Η Μεταφορά και Τελική διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων

 • 30Τα επεξεργασμένα απόβλητα μεταφέρονται για τελική διάθεση στον οικείο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
 • Η συσκευασία και προσωρινή αποθήκευση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ πραγματοποιείται μέσω σταθερών σταθμών φόρτωσης σε ειδικούς κλειστούς προσθαφαιρούμενους μεταλλικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος. Οι υποδοχείς διαθέτουν την κατάλληλη και βάσει της νομοθεσίας σήμανση.
 • Η μεταφορά των ειδικών προσθαφαιρούμενων μεταλλικών κλειστών υποδοχέων πραγματοποιείται με ειδικό και χρησιμοποιούμενο αποκλειστικά για τη μεταφορά των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ, ιδιόκτητο όχημα της εταιρείας.
 • Πραγματοποιείται η εισαγωγή στοιχείων συλλογής και μεταφοράς των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ στο ηλεκτρονικό αρχείο για την τεκμηριωμένη ιχνηλασιμότητα και εσωτερική παρακολούθησή τους σε παρτίδες.
 • Εκδίδονται αυτόματα και τεκμηριωμένα τα απαραίτητα συνοδευτικά Έγγραφα μεταφοράς προς τελική διάθεση των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ με τη χρήση του ειδικού λογισμικού ERP για το τελευταίο αυτό στάδιο παρακολούθησης της ιχνηλασιμότητας των παρτίδων κατά την τελική διάθεσή τους στο οικείο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
 • Σύμφωνα με την Άδεια μεταφοράς των επεξεργασμένων EAAM της εταιρείας μας, κάθε υποδοχέας μεταφέρεται στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης και συνοδεύεται από ειδικό προσθαφαιρούμενο Έντυπο αναγνώρισης θεωρημένο φορολογικό Παραστατικό, όπου αναλυτικά αναγράφονται τα στοιχεία του φορέα αποστείρωσης (η εταιρεία μας), η ονομασία της Υγειονομικής Μονάδας από όπου προέρχονται τα απόβλητα, η ημερομηνία αποστείρωσης και άλλα στοιχεία αναγνώρισης και ιχνηλασιμότητας του μεταφερόμενου φορτίου.
 • Ο χώρος συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ διαθέτει βιομηχανικό δάπεδο επικαλυμμένο με στρώμα ειδικής εποξικής ρητίνης  και με ανοξείδωτα αποχετευτικά κανάλια και ανοξείδωτες σχάρες για την τήρηση άριστων υγειονομικών συνθηκών και αποτελεσματικού καθαρισμού τους.
 • Καθημερινά και μετά από κάθε μεταφορά διενεργείται σχολαστική διαδικασία πλύσης του δαπέδου του χώρου.