ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ

13

Η παραλαβή

 • Η παραλαβή των αποβλήτων από τις Yγειονομικές Mονάδες πραγματοποιείται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, βάσει συμφωνηθέντος με την
  Yγειονομική Mονάδα προγράμματος.
 • Kατά την παραλαβή των ΕΑΥΜ παρευρίσκεται ο υπεύθυνος για την παράδοση των αποβλήτων, κάθε Yγειονομικής Mονάδας.
 • Σε κάθε παραλαβή πραγματοποιείται καταγραφή του βάρους των παραλαμβανόμενων αποβλήτων.
 • Κατά την παραλαβή των ΕΑΥΜ από τις Υγειονομικές Μονάδες, ο οδηγός της εταιρείας είναι υπεύθυνος για τη συμπλήρωση Συνοδευτικών Εντύπων Αναγνώρισης με όλα τα στοιχεία των αποβλήτων, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ 146163/2012.
  • Τα στοιχεία των Συνοδευτικών Εντύπων Αναγνώρισης εισάγονται σε εξειδικευμένο λογισμικό ERP, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της εταιρείας, για τη διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου ιχνηλασιμότητας από την εταιρεία, ώστε να υπάρχει τεκμηριωμένη ιχνηλασιμότητα της
   κάθε παραληφθείσας ποσότητας ΕΑΥΜ με παρτίδες και καθ΄ όλα τα στάδια διαχείρισής τους.

14Για τα ΕΑΑΜ υπάρχει τεκμηριωμένη κατά ISO 9001
και ISO 14001 ιχνηλασιμότητα των παρτίδων από την αρχική παραλαβή τους από τις Υγειονομικές Μονάδες, την παράδοσή τους στο “ΚΕΜΑ Βορείου Ελλάδος”, την προσωρινή αποθήκευσή τους εντός του ψυκτικού θαλάμου της εγκατάστασης, την επεξεργασία τους με τη μέθοδο της αποστείρωσης, τη συσκευασία των επεξεργασμένων αποβλήτων και έως την τελική διάθεσή τους στο οικείο ΧΥΤΑ μετά το πέρας της επεξεργασίας και των ελέγχων τους. Για τα ΜΕΑ και ΑΕΑ η ιχνηλασιμότητα των παρτίδων καλύπτει όλη τη διαχείρισή τους από την εταιρεία και μέχρι την παράδοσή τους στη Δημόσια εγκατάσταση αποτέφρωσης ΕΑΥΜ του ΕΔΣΝΑ.